Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms febrer 2021

SITUACIÓ DE LES NOVES PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
DELS AUTÒNOMS A 01/02/2021
El Real Decret 2/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a
l’actualitat.
Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació.

1. PRESTACIÓ COMPATIBLE AMB L’ACTIVITAT – ARTICLE 7
Requisits:

 • Estar donat d’alta abans del 01/01/2020.
 • Reducció de la facturació al PRIMER SEMESTRE 2021 de mes d’un 50% en relació al SEGON SEMESTRE 2019
 • No obtenir al PRIMER SEMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors a 7.980€.
 • S’ha de demanar fins al 21/02 màxim, si es vol tenir dret a cobrar‐la amb efectes 01/02. Si es demana més tard els efectes seran des de la sol·licitud.
 • La quantia de la prestació és el 70% de la base de cotització.
 • La prestació es podrà cobrar com a màxim fins al 31/05/2021
 • Mentre es percep la prestació l’autònom ha d’ingressar les cotitzacions mensuals i la mútua li
  abonarà al treballador l’import de les cotitzacions per contingències comuns més la prestació
  corresponent.

La prestació és compatible amb el treball per compte aliena si es compleixen dues condicions:
a) els ingressos nets per compte propi mes els ingressos per compte aliena no poden superar 2,2 el SMI

b) els ingressos per compte aliena no poden superar 1,25 el SMI

2. PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT – ARTICLE 5

 • Cal estar donat d’alta abans del 01/01/2021
 • Si ja està cobrant una prestació per aquest motiu no cal tornar‐la a demanar, aquesta l’haurà de
  demanar l’autònom al qual li tanquin l’activitat a partir del 01/02 a causa d’una resolució
  administrativa.
 • S’ha de demanar en els 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de
  tancament.
 • La quantia de la prestació és el 50% de la base de cotització mínima.
 • La prestació es cobra fins al darrer dia del mes en què s’aixequi la suspensió (o fins al 31/05 si
  s’arriba abans a aquesta data).
 • Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins al darrer dia del mes
  següent al que s’aixequi la suspensió o fins al 31/05 si aquesta data es anterior).
 • La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre que els ingressos per
  compte aliena no superin 1,25 el SMI.
 • La prestació es incompatible amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat
  de la qual s’ha vist afectada pel tancament.

3. PRESTACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS – ARTICLE 6

 • Destinada a aquells autònoms que no poden demanar les prestacions anteriorsi que compleixen
  els següents requisits:
 • Estar donats d’alta abans del 01/04/2020
  Ingressos (facturació) PRIMER SEMESTRE 2021 inferiors als ingressos del PRIMERTRIMESTRE DEL 2020
  No obtenir al PRIMER SEMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors a
  6.650€.
 • S’ha de demanar fins el 21/02 màxim.
 • La quantia de la prestació es el 50% de la base de cotització mínima.
 • La prestació es podrà cobrar com a màxim fins el 31/05/2021
 • Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins el darrer dia del mes
 • següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 31/05 si aquesta data es anterior).
 • La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre i quan els ingressos per
  compte aliena no superin 1,25 el SMI.
 • La prestació es incompatible amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

Si considera que es pot trobar entre els possibles beneficiaris d’alguna d’aquestes prestacions
posi’s en contacte amb RCM Suport Empresa per preparar les dades per a poder sol·licitar
la prestació dins del termini establert, tot i que en aquests moments, les mútues encara no han
habilitat els formularis pertinents.