Pèrdues per possibles insolvències de deutors, de 6 a 3 mesos

El passat 23 de desembre de 2020 es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre de mesures urgents de suport  al sector turístic, l’hostaleria i el comerç en matèria tributària.

Una de les mesures a tenir en compte, ara que entrem en el període de tancar l’exercici comptable corresponent a l’any 2020, es la modificació de l’antiguitat que s’exigeix per tal de poder deduir les pèrdues per les insolvències dels deutors. Recordem que, fins ara, s’exigia que haguessin transcorregut com a mínim sis mesos des del venciment del deute.

El nou termini aprovat en aquest paquet de mesures és de tres mesos per els exercicis que comencin al 2020 i al 2021, tant per a subjectes passius de l’Impost de Societats com per a subjectes passius del IRPF. Això, si, tal com passava en l’actualitat, recordem que aquesta norma nomes es pot aplicar en empreses de reduïda dimensió (aquelles que la xifra de negocis de l’any anterior no superi els 10 milions d’euros).

Per qualsevol dubte restem a la seva disposició.