Llei 11/2021 amb múltiples novetats tributàries

Al BOE de 10 de juliol s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

És una Llei de les antigament anomenades Òmnibus, referida a aquelles lleis que introdueixen un ampli abast de canvis, afectant a nombrosos impostos i a més de vint textos legislatius. De fet, l’esmentada norma modifica fins a 19 lleis, entre les quals es troben la Llei General Tributària i les dels principals tributs: IRPF, Societats, IVA, impostos especials, renda de no residents, Patrimoni, Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

En aquest document en trobarà un primer resum.