Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms (semblant al que es va fer el juny)

El Real Decret Llei 18/2021 dona continuïtat a les mesures de protecció pels treballadors autònoms i preveu, principalment, tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat, així com l’exempció en les cotitzacions pels treballadors que fins ara han percebut alguna modalitat de prestació.

SITUACIÓ DE LES NOVES PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS A 01/10/2021

 

1) EXEMPCIÓ EN LES COTITZACIONS

Tots els autònoms que a 30/09/2021 estaven percebent alguna de les prestacions per cessament de l’activitat tindran dret a les següents exempcions en les seves cotitzacions:

 1. 90% de les cotitzacions del mes d’Octubre
 2. 75% de les cotitzacions del mes de Novembre
 3. 50% de les cotitzacions del mes de Desembre
 4. 25% de les cotitzacions del mes de Gener 2022

Per poder aplicar aquestes exempcions cal mantenir l’alta fins el 31/01/2022

Aquestes exempcions son incompatibles amb la percepció de qualsevol prestació per cessament d’activitat.

Aquestes exempcions s’aplicaran d’ofici per part de la Seguretat Social.

 

2) PRESTACIONS PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació.

 

A) PRESTACIÓ COMPATIBLE AMB L’ACTIVITAT – ARTICLE 10

Beneficiaris: treballadors autònoms que, a 30/09/2021 estiguessin percebent la prestació per cessament de l’activitat i no hagin esgotat els períodes de prestació als que tenien dret.

Requisits:

 • Reducció de la facturació al TERCER I AL QUART TRIMESTRE 2021 de mes d’un 50% en relació al TERCER I AL QUART TRIMESTRE 2019
 • No obtenir al TERCER I AL QUART TRIMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors a 8.070€

S’ha de demanar fins el 21/10 màxim, si es vol tenir dret a cobrar-la amb efectes 01/10. Si es demana mes tard els efectes seran des de la sol·licitud.

La quantia de la prestació es el 70% de la base de cotització.

La prestació es podrà cobrar com a màxim fins el 28/02/2022

Mentre es percep la prestació l’autònom ha d’ingressar les cotitzacions mensuals i la mútua li abonarà al treballador l’import de les cotitzacions per contingències comuns més la prestació corresponent.

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena si es compleixen dues condicions:

 1. els ingressos nets per compte propi mes els ingressos per compte aliena no poden superar 2,2 el SMI
 2. els ingressos per compte aliena no poden superar 1,25 el SMI

 

B) PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT – ARTICLE 9

Beneficiaris: treballadors autònoms que, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent o mantinguin la suspensió pels mateixos motius.

Cal estar donat d’alta abans del 01/10/2021

Si ja està cobrant una prestació per aquest motiu no cal tornar-la a demanar, aquesta l’haurà de demanar l’autònom al que li tanquin l’activitat a partir del 01/10 degut a una resolució administrativa.

S’ha de demanar en els 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de tancament.

La quantia de la prestació es el 70% de la base de cotització mínima.

La prestació es cobra fins el darrer dia del mes en que s’aixequi la suspensió (o fins el 28/02 si s’arriba abans a aquesta data).

Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins el darrer dia del mes següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 28/02 si aquesta data es anterior).

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre i quan els ingressos per compte aliena no superin 1,25 el SMI.

 

C) PRESTACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS – ARTICLE 11

Beneficiaris: treballadors autònoms que exerceixen la seva activitat i que, a 30/09/2021 estiguessin percebent algunes de les prestacions per cessament de l’activitat previstes al RDL 11/2021 (arts. 7 i 8) i no tinguin dret a la prestació ordinària per cessament de l’activitat.

 • Estar donats d’alta abans del 01/04/2020
 • Ingressos (facturació) QUART TRIMESTRE 2021 inferiors EN MES D’UN 75%  als ingressos del QUART TRIMESTRE DEL 2019
 • No obtenir al TERCER i QUART TRIMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors AL 75% del SMI.

S’ha de demanar fins el 21/10 màxim.

La quantia de la prestació es el 50% de la base de cotització mínima.

La prestació es podrà cobrar com a màxim fins el 30/09/2021

Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins el darrer dia del mes següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 30/09 si aquesta data es anterior).

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre i quan els ingressos per compte aliena no superin 1,25 el SMI.

La prestació es incompatible amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

 

Si considera que es pot trobar entre els possibles beneficiaris d’alguna d’aquestes prestacions posi’s en contacte amb RCM Suport Empresa per preparar les dades per tal de poder sol·licitar la prestació dins del termini establert.