Què és un ERTO?

Un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació –ERTO- és una autorització temporal per suspendre els contractes de treball durant un temps determinat o reduir la jornada laboral dels treballadors. És a dir, és un instrument pensat per superar crisi temporals d’empreses i autònoms, aquests últims sempre que tinguin contractats treballadors.

Les persones afectades per un ERTO continuen vinculades a l’empresa, però no cobren, no generen dret a pagues extra, ni vacances durant el temps que romanen fora dels seus llocs de treball.

L’ERTO es pot presentar per:

 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o
 • De força major.

La situació actual, generada pel Coronavirus / COVID-19, per la gravetat i dimensió imprevisible i inevitable, i la declaració d’estat d’alarma, el converteix en força major, en la majoria dels casos.

Com he de procedir?

S’inicia mitjançant sol·licitud de l’empresa davant l’autoritat laboral de cada comunitat autònoma o la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball en cas de centres en diferents CCAA, adjuntant els mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

La documentació justificativa d’aquest procediment ha de cenyir-se a acreditar l’existència de la causa i la seva relació amb el coronavirus.

Com afecta als meus treballadors?

El treballador es trobarà en una situació legal d’atur. Quan les causes siguin de força major temporal causat pel Covid-19 el Govern autoritza que el temps en què es perceben les prestacions per desocupació no es computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, es contempli que reben prestacions per desocupació els treballadors que no tinguin els períodes de cotització necessaris per tenir dret a elles.

El treballador percep el 70% de la base reguladora de l’SEPE i en funció de les seves circumstàncies personals, llevat que per conveni col·lectiu o voluntàriament l’empresa decideixi complementar el salari, tenint en comptes els topalls en funció del nombre de fills.

L’empresari quedarà exonerat de pagar les quotes de cotització empresarial en els ERTO de força major:

 • Menys de 50 treballadors: 100% de la quota.
 • Més de 50 treballadors: 75% de la quota.
 • El període s’entendrà cotitzat per la persona treballadora.
 • L’exoneració de quotes s’aplicarà per la TGSS prèvia comunicació de l’empresari amb els treballadors suspesos o reduïda la seva jornada.

La consolidació d’aquesta aquesta exoneració estarà vinculada al fet que l’empresa mantingui el nivell d’ocupació durant els 6 mesos posteriors a la represa de l’activitat, en cas contrari, s’haurà d’abonar encara que sigui a posteriori.

La suspensió dels contractes o reducció de jornada tindrà efectes DES DE LA DATA DEL fet causant DE LA FORÇA MAJOR, que per a la majoria dels sectors serà el dia 14 de març del 2020 amb la publicació al B.O.E. de Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Si es redueix la jornada de treball, haurà de tenir en compte:

 • Reducció de jornada entre un 10 i un 70% de la jornada de treball.
 • Reducció de salari proporcional.

PRESTACIÓ PER ATUR O ATUR.

 • Els treballadors poden sol·licitar la prestació per desocupació en tos els casos.

 

ANTIGUITAT

 • No es perd antiguitat.
 • El temps durant el ERTO es computa a efectes d’antiguitat i d’acomiadament.

VACANCES I PAGUES EXTRES

 • Pel que fa a les pagues extraordinàries, el treballador seguirà generant-però en una quantia proporcional a el temps de treball, llevat que el conveni col·lectiu estableixi una altra cosa diferent.
 • Durant el període de suspensió no es genera dret a vacances.

INDEMNITZACIÓ

 • La relació laboral no s’extingeix i per tant no hi ha indemnització.

www.suportempresa.com