Ajut Generalitat per empreses amb treballadors en ERTO a 31-12-2020

L’ajut consistirà en el pagament de 2.000 € per cada treballador en situació d’ERTO a dia 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa.    

Ahir es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, una Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que regula la concessió d’ajuts a petites empreses que mantinguin treballadors en situació d’ERTO.

S’hi podran acollir aquelles empreses que tinguin menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci que no superi els 10 milions d’euros.

L’ajut consistirà en el pagament de 2.000 € per cada treballador en situació d’ERTO a dia 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa.

Els requisits per poder obtenir l’ajut són els següents:

  1. Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
  2. Mantenir el mateix nombre de treballadors (tant els que estiguin en ERTO com en actiu) a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. Cas d’incompliment, l’empresa haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda més els interessos de demora corresponents.
  3. Trobar-se al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya. A aquests efectes, es consideraran al corrent de pagament les empreses que tinguin concedits ajornaments en el pagament de deutes.
  4. No haver estat sancionat per infracció molt greu en l’àmbit laboral i de Seguretat Social durant l’any anterior a la convocatòria.
  5. Disposar d’un sistema de prevenció de riscos laborals.

El termini per sol·licitar l’ajut començarà a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

Es donarà prioritat en l’atorgament dels ajuts a les empreses que hagin patit una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte la de l’exercici 2019, atorgant-se un nombre de punts equivalents a la disminució d’aquest percentatge, amb un màxim de 100 punts.

Així, per exemple, una empresa que hagi patit una disminució del 51 % de la seva facturació de l’any 2020 respecte l’any anterior, tindrà prioritat sobre una empresa que només hagi patit una minoració del 25 % durant el mateix període.

En cas d’empreses creades abans del 30-09-2019, es compararà la facturació del darrer trimestre de 2019 respecte la facturació del darrer trimestre de 2020.

En cas d’empreses creades a partir del 01-10-2019 es compararà el promig de la facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa envers la facturació del mes de gener de 2021.

El termini màxim per resoldre la sol·licitud serà de 6 mesos, transcorregut el qual s’entendrà desestimada.