Ertos de Rebrot – Segona onada pandèmia

La nova situació ocasionada per la segona onada del COVID19, ha portat que noves disposicions entrin en vigor i té especial rellevància el RD-Llei 30/2020 que adapta la legislació a la nova situació de rebrot de la pandèmia.

En aquest RD-Llei es prorroguen automàticament fins el 31 de gener de 2021 els ERTOS per Força Major que estiguin vigents a 30 de setembre, si bé no es poden aplicar exoneracions a les quotes de la seguretat social, llevat d’algunes empreses amb uns CNAE d’activitat concrets.

Per altra banda es contemplen dos nous ERTOS per Força major, anomenats de REBROT, que poden ser LIMITATIUS o IMPEDITIUS de l’activitat degut a noves disposicions que entrin en vigor per controlar la pandèmia a partir d’aquest mes d’octubre i que si permeten aplicar exoneracions a les quotes de la seguretat social, si bé, comporten l’obligació de mantenir els llocs de treball afectats per aquests nous ERTOS,  sis mesos des de l’afectació dels treballadors.

Com aspecte interessant, el RD-Llei i la interpretació global jurídica que se’n fa, permet que les empreses que tinguin en vigor un ERTO per força major de data anterior a 16 d’octubre de 2020, puguin presentar una nova sol·licitud d’ERTO LIMITATIU o IMPEDITIU afectant els treballadors en aquest nou ERTO deixant obert l’anterior per si les circumstancies canvien.

 

a) ERTO per impediment d’activitat: En el cas que l’empresa hagi de suspendre totalment l’activitat ( com per exemple: les discoteques o sales de ball ). En aquest cas l’empresa gaudirà d’una exoneració del 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social ( l’exoneració serà del 90 % en cas d’empreses de 50 o més treballadors ). La limitació d’aquest ERTO és que quan s’acabi la causa que l’ha permès aplicar, s’acaba aquest ERTO.

b) ERTO per limitació de l’activitat: En el cas que l’empresa vegi limitada o reduïda la seva activitat sense arribar al tancament obligatori ( com per exemple, un cinema al qual se li limita l’aforament al 50 %, o un restaurant ara tancat però permetent el servei a domicili). En aquest cas l’ERTO es podrà mantenir fins el 31 de gener de 2020, si van havent-hi limitacions de l’activitat. Les bonificacions seran les següents:

MES                  Empresa < 50 treb       Empresa  > 50 treb

Octubre 2020                  100%                     90%
Novembre 2020                  90%                     80%
Desembre 2020                  85%                     75%
Gener 2021                         80%                     70%


En ambdós casos s’exigirà la tramitació d’un nou ERTO per causes de força major davant l’autoritat laboral.

Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives ( ETOP ) vigents a 30 de setembre, continuaran sota les mateixes condicions que es venien aplicant, amb l’excepció de les bonificacions de quotes a la Seguretat Social.

Es podrà sol·licitar una pròrroga de l’ERTO ETOP en cas que la seva vigència inicial finalitzi abans del dia 31 de gener de 2021.

Les persones treballadores afectades per ERTO continuaran cobrant la prestació per desocupació a raó del 70 % de la base reguladora i no se li aplicarà la normativa general que estableix la reducció al 50 % transcorreguts 6 mesos des de l’inici de la prestació.

No es considerarà com a consumit el temps de prestació del qual hagin estat beneficiaris durant el temps d’estada en ERTO en cas d’accedir a una futura prestació per desocupació per extinció del contracte abans del dia 01 de gener de 2022.

En cas que un treballador afectat per ERTO realitzi un treball a temps parcial en una altra empresa, no es deduirà de la prestació la part de la jornada treballada en aquesta darrera empresa.

IMPORTANT: L’aplicació d’aquestes bonificacions implicarà, automàticament, l’extensió d’un nou termini de sis mesos més durant els quals no es podran extingir contractes per acomiadaments objectius o improcedents. Si l’empresa ja hagués obert un termini anterior de 6 mesos comptats a partir de la primera desafectació d’un treballador ( encara que hagi estat parcial ), el nou termini de 6 mesos començarà a comptar a partir de quan finalitzi el primer període.

En cas que l’empresa incompleixi aquesta condició i procedeixi a l’acomiadament d’un treballador que hagi estat en situació d’ERTO dins dels terminis anteriors, haurà de retornar la totalitat de les exoneracions aplicades per tota la plantilla més el recàrrec i interessos que siguin procedents. Únicament s’exceptuen d’aquesta devolució les empreses que es trobin en situació de risc de concurs de creditors.

Per qualsevol qüestió o aclariment us podeu posar en contacta amb el vostre gestor de nòmines que us facilitarà tot el suport que necessiteu.