CAL DEMANAR PRÒRROGA DELS ERTOS VIGENTS (Sol·licituds de l’1 al 15 d’octubre)

El passat dia 29 de setembre es va publicar el RD-Llei 18/2021 que regula la pròrroga dels actuals ERTO per Força major; estableix el marc per sol·licitar nous ERTOS front noves restriccions i mesures de contenció sanitària; i regula les exoneracions i bonificacions de les quotes de la seguretat social que les empreses es poden aplicar.

 

PRÒRROGA DELS ERTOS VIGENTS

Aquest cop els ERTOS per Força Major que estiguin vigents a data 30/09/2021 només es prorroguen de manera automàtica fins el 31/10/2021.

A partir d’aquesta data decauran tots els expedients, excepte que l’empresa demani de manera expressa, entre el 1 i el 15 d’octubre, prorrogar l’ERTO davant l’autoritat laboral i aquesta estimi la pròrroga en el termini de 10 dies. Si en aquest període no hi ha resolució expressa, el silenci administratiu s’entendrà en positiu.

 

ERTOS QUE ES PODRAN SOL·LICITAR DAVANT DE NOVES MESURES RESTRICTIVES I DE CONTENCIÓ SANITÀRIA

A partir de l’1 de novembre de 2021 i fins el 28 de febrer del 2022, front noves mesures restrictives i de contenció sanitària adoptades per les autoritats competents amb motiu del COVID-19, es podran sol·licitar davant l’autoritat laboral un ERTO per Limitació o per Impediment de l’activitat segons sigui el cas.

Es permet transitar d’un ERTO de Limitació a un d’Impediment i viceversa i també d’un ERTO de FM a un ERTO ETOP (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives).

 

EXONERACIONS A LES COTITZACIONS DE LA SS.SS

S’estableixen dos tipus d’exoneracions, segons si l’empresa porti a terme o no accions de formació als treballadors afectats per l’ERTO.

Exoneracions:

Plantilla Sense accions formatives Amb accions formatives
10 o més treballadors 40% 80%
Menys de 10 treballadors 50% 80%

 

En els ERTO de Limitació, CNAE o Cadena de Valor l’exoneració serà segons el nombre de treballadors, l’alta o situació assimilada a 29/02/2020.

En els ERTO d’Impediment l’empresa es podrà beneficiar d’una exoneració del 100%.

Pel que fa a les accions formatives han de tenir com a objectiu la millora de les competències professionals i d’ocupabilitat de les persones treballadores afectades pel l’ERTO.

El nombre d’hores de formació per treballador es regulen segons el nombre total de treballadors de l’empresa:

 • Empreses de 10 a 49 treballadors: 30 hores per treballador
 • Empreses de més de 50 treballadors: 40 hores per treballador

La formació que rebi el treballador es desenvoluparà a través de qualsevol dels tipus de formació previstes en la llei 30/2015 i el termini per la seva prestació efectiva finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Les empreses que formin a persones afectades per L’ERTO tindran dret també a un increment del crèdit per al finançament d’aquestes accions en funció de la seva mida:

 • De 1 a 9 persones treballadores: 425 €/per persona
 • De 10 a 49 persones treballadores: 400€/per persona
 • De 50 o més persones treballadores: 320€/per persona

Atenció: Aquest finançament no es subvenció ni exoneració sinó major crèdit en els seguros socials, import que les empreses han de pagar a l’empresa formativa i recuperar més tard fins el seu topall assignat en els seguros socials corresponents posteriors a la finalització de la formació, si es compleixen els requisits.

 

MESURES QUE CONTINUEN VIGENTS PER A LES EMPRESES EN ERTO

 • Nou període de 6 mesos sense acomiadar als treballadors afectats.
 • No es poden fer hores extraordinàries ni subcontractar activitat.
 • No es poden contractar treballadors nous si hi ha treballadors afectats que facin les mateixes  funcions.
 • No es poden repartir dividends.
 • Els treballadors en ERTE no consumeixen temps de prestació d’atur, excepte si l’acomiadament es produeix després de l’1 de gener de 2023.La quantia de la prestació d’atur es manté al 70% després dels 6 mesos de prestació.
 • Es manté fins el 28 de febrer la prestació extraordinària per als treballadors vinculats a les arts i als espectacles.

 

Finalment volem destacar que aquest Reial Decret posa especial èmfasi a les mesures de control que es portaran a terme per part de la Inspecció de Treball, que serà informada puntual i acuradament de les mesures d’ERTO que estigui aplicant l’empresa. S’instrumenta una coordinació entre les diferents administracions SEPE, TGSS, Inspecció de treball, etc.

En cas que la seva empresa vulgui prorrogar l’ERTO que té en vigor, pot contactar amb la persona que li porta les nòmines el més aviat possible, ja que el termini de presentació es molt curt.