Aprovada la Reforma Laboral

Com vostès saben, el Congrés dels Diputats ha aprovat finalment la Reforma Laboral, publicada en el B.O.E. el passat dia 30 de desembre de 2021 sota el RD-Llei 32/2021, de 28 de desembre.

Seguidament els fem un resum dels aspectes més rellevants que contempla la reforma:

 

CONTRACTACIÓ

Els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit i es redueixen, així, les modalitats de contractació disponibles amb una clara voluntat del legislador de reduir la temporalitat. S’incrementen les sancions en cas que s’utilitzi la contractació temporal de forma irregular ja que les sancions s’aplicaran de manera individualitzada per cada contracte fraudulent.

 • Els contractes indefinits passen a ser els contractes a aplicar normalment.
 • Els contractes temporals només es mantenen per situacions i causes molt específiques i molt controlades: circumstàncies de la producció i substitució.
 • Desapareix el contracte per Obra i Servei.
 • Per al sector de la construcció es preveu el contracte d’obra i servei indefinit.
 • Es potencien els contractes fixes discontinus i s’introdueixen canvis per poder-los aplicar.
 • S’introdueixen canvis en els contractes formatius.
 • Penalització dels contractes de molt curta duració: els contractes temporals inferiors a 30 dies tindran una cotització addicional de 26 euros quan es donin de baixa. No aplica en els contractes per substitució, empleades de la llar ni del regim especial agrari.
 • Període transitori: Les empreses tindran entre tres i sis mesos per adaptar a la nova norma els contractes temporals vigents. Del 01/01/2022 fins al 30/03/2022 es poden realitzar contractes temporals per circumstàncies de la producció, substitució i per obra i servei, però amb un màxim de sis mesos de duració i sempre que responguin realment a la situació. Després d’aquesta data regeix la nova legislació.

 

MECANISMES DE FLEXIBILITAT INTERNA, ESTABILITAT DE L’OCUPACIÓ I RECOLZAMENT A LA TRANSICIÓ

Es posen en marxa nous mecanismes que facilitin la flexibilitat interna de les empreses amb l’objectiu de fomentar la continuïtat de les relacions laborals estables. Es revisa el model ERTO ja existent i es crea el Mecanisme RED, com a eina per fer front

 • ERTE – ETOP: major agilitat en la seva tramitació i aplicació especialment per a les Pimes. A destacar en especial que es redueix el període de consultes a set dies per a les empreses amb menys de 50 treballadors, prèvia constitució de la comissió representativa.
 • ERTE FORÇA MAJOR: a les causes clàssiques s’afegeix com a causa específica al impediment o la limitació de l’activitat normalitzada que sigui determinada per l’autoritat governativa. Es contemplen altres novetats recollides com a experiència de l’aplicació dels ERTOS durant la pandèmia.
 • ES CREA EL MECANISME RED DE FLEXIBILITAT I ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ: s’activarà pel Consell de Ministres i ha de permetre a les empreses demanar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Es dibuixen dues possibilitats:
  • La cíclica, quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització, amb una duració màxima d’un any.
  • La sectorial, quan en un sector d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de las persones treballadores, amb una duració màxima d’un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Com a més rellevant, es deroga la prevalença en matèria salarial del conveni d’empresa i tindrà prioritat d’aplicació en aquest aspecte i també en la jornada de treball el Conveni Sectorial Estatal del sector i en el seu defecte l’autonòmic o provincial.

Es recupera la ultractivitat indefinida dels convenis, es a dir, que les condicions fixades en el conveni col·lectiu seguiran en vigor després que s’acabi la seva vigència i fins que no es publiqui un de nou.

 

Adjuntem un document en format de fitxes on trobaran informació ampliada sobre els contractes i els seus requisits.

Reforma Laboral 2021 – Contractacio

 

Quedem a la seva disposició i per qualsevol dubte poden contactar amb el seu gestor habitual de nòmines.

Cordialment,

DEPARTAMENT LABORAL