Nova regulació d’autònoms

El nou Reial Decret-Llei 13/2022, de 26 de juliol, suposa un canvi substancial a la cotització dels autònoms. Fins ara l’autònom podia escollir la seva base de cotització. A partir de l’entrada del nou Reial Decret-Llei això ja no serà possible. Aquest és l’aspecte més rellevant de la llei, si bé també se n’aborden d’altres sobre els que els mantindrem informats.

Quan entra en vigor el nou Reial Decret-Llei?

El 1 gener de 2023.

Quin és l’objectiu de la nova llei?

L’objectiu és eliminar el règim especial de cotització del RETA en un període de nou anys, fins que sigui ja definitiu l‘any 2032 i les bases de cotització estiguin equiparades a les del règim general. És per aquest motiu que s’han fixat unes taules de cotització segons el ingressos reals obtinguts per els anys 2023, 2024 i 2025, a l’espera que després d’aquest període se’n publiquin de noves fins arribar al 2032.

Quants trams i quotes hi haurà?

En aquestes taules es disposen 15 trams d’ingressos nets per l’activitat econòmica i professional i es vinculen a unes bases de cotització concretes, havent-hi una cotització mínima i una màxima a cada tram i que l’autònom podrà triar, però només del tram que li pertoca segons els ingressos anuals nets obtinguts l’any anterior. Adjuntem taules.

Què determina estar en un tram o un altre?

Amb la nova regulació l’autònom haurà de cotitzar pels rendiments anuals nets declarats que obtingui de la seva activitat professional i econòmica en base a la seva declaració de la renda de l’any anterior, la qual cosa obliga a l’autònom a fer una previsió anual d’ingressos per evitar regularitzacions posteriors. Com les previsions son això, previsions, la llei estableix sis períodes en els que l’autònom podrà modificar les bases de cotització i adaptar-les a la realitat o a les circumstàncies que es puguin anar donant durant l’any respecte als seus ingressos.

Com es portaran a terme les regularitzacions?

Les regularitzacions es faran d’ofici l’any següent en base a la darrera declaració de la renda. Si ha cotitzat per menys, l’autònom tindrà un termini de 30 dies per abonar la diferencia i no s’aplicarà el recàrrec del 20%. Si s’ha cotitzat per mes, es retornarà la diferencia com a molt tard l’abril de l’any següent.

Quines bases s’aplicaran l’any 2023?

De moment, durant l’any 2023 les bases de cotització que se aplicaran seran les que estiguin vigents a 31 de desembre del 2022 i en principi l’autònom podrà optar per mantenir-les en els exercicis posteriors sempre que estiguin per sobre de les bases que els pertocaria en base als seus ingressos reals.

S’ha de fer alguna cosa ara al setembre?

Només aquells autònoms que ara estiguin cotitzant per les bases mínimes i/o vulguin incrementar-les cara a les possibles prestacions a percebre en un futur, com ara la pensió de jubilació per exemple, cal que es plantegin modificar aquestes bases abans del proper dia 30 de setembre, darrer moment d’aquest any per poder-ho fer. Això farà que el darrer trimestre d’aquest any estiguin ja vigents i puguin optar per mantenir-les durant els anys següents.

En una següent circular els hi explicarem el servei que em creat amb aquest motiu i la manera d’operar per fer canvi de bases abans del dia 30 de setembre.

S’ha de fer alguna cosa més?

Els autònoms en general han de fer una previsió dels seus ingressos nets anuals de cara l’any vinent per tal d’adequar les seves bases de cotització als mateixos i evitar regularitzacions l’any posterior.