En cas de baixa d’un treballador per COVID-19

Després de rebre múltiples consultes per part dels nostres clients, veiem oportú esmentar els següents punts clau pel que fa a la baixa del treballador i els seus tràmits, motivada per aïllament o contagi provocats per COVID-19:

  1. L’emissió dels informes de baixa, confirmació i alta per contingència comuna corresponen SEMPRE al Servei Públic de Salut, en qualsevol dels supòsits relacionats amb el virus COVID-19.
  2. L’assistència sanitària serà prestada pel Servei Públic de Salut, NO per la Mútua. Se seguiran estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut.
  3. Per accedir a la prestació econòmica es necessita la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
  4. La data del fet causant serà la data en què s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’emeti amb posterioritat a aquesta data.
  5. La prestació es percebrà per import igual al corresponent a accident de treball (75% des del dia següent a la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb diagnòstic d’aïllament o contagi.
  6. La baixa es tramita per Sistema RED com Contingència Comuna i no necessita tramitació en cap cas de l’Accident de Treball per DELTA / CoNTA, ja que l’assimilació amb l’accident és únicament a efectes econòmics.
  7. L’INSS comunicarà a la TGSS els períodes de baixa per aïllament o coronavirus COVID-19 com derivats d’accident de treball, enlloc d’incapacitat temporal per contingència comuna (ITCC). Per tant, el Sistema de Liquidació Directa permetrà compensar el subsidi per ITCC des del dia següent a la baixa mèdica i al 75% de la base reguladora (ja que haurà canviat a contingència 3).
  8. En l’àmbit de cotització es realitzarà com incapacitat temporal derivada de contingències professionals. S’identifica, per tant, amb la PAC 23 “IT pagament delegat AT i MP” i s’aplica el concepte econòmic 663 “Compensació IT per AT i MP”.
  9. En el IDC del treballador s’indica com a pagament delegat per Accident de Treball, quedant obert el tram per aquesta contingència per fer el corresponent pagament delegat.


Recordem la necessitat d’extremar les mesures d’higiene i autoprotecció diària com a pràctica essencial per a la prevenció de la seva expansió.

Dep. Laboral

www.suportempresa.com