Coronavirus: mesures laborals a adoptar per part de l’empresari

Com vostès saben s’estan començant a donar casos  del brot de coronovirus o covid19 en el nostre entorn més pròxim. Les empreses us feu preguntes de quines mesures cal adoptar o com afrontar determinades situacions com per exemple: no poder continuar l’activitat per manca de subministrament de materials,  quines mesures de prevenció cal adoptar, què fer en el cas de que un dels nostres treballadors es vegi afectat per la malaltia, quin caràcter te la baixa del treballador, i motles d’altres.

Per donar resposta en aquestes qüestions hem preparat un document que recull varies de les situacions que es poden donar. Aquest document l’hem elaborat amb les darreres informacions que van apareixent (van ampliant-se moment a moment) així com les mesures i consideracions que se’ns van facilitant des de la Tresoreria de la seguretat social, el Ministeri de Treball i les empreses de prevenció.

Els volem recordar el deure que té l’empresari sobre la protecció de la salut dels seus treballadors, per la qual cosa és important adoptar les mesures  de prevenció adequades davant les situacions que es vagin donant. Si es dona algun cas de malaltia per Covid19 entre els seus treballadors, recomanem posar-se en contacte amb els serveis de prevenció de riscos laborals, trucar al 061 i/o protecció civil per tal de valorar les mesures concretes a adoptar segons la activitat de la seva empresa. De no aplicar-se mesures preventives l’empresari pot incorre en responsabilitat.

Adjuntem el document que hem preparat i quedem a la seva disposició per qualsevol consulta que puguin tenir. També adjuntem les “recomanacions per a empreses i per a persones treballadores” que acaba de treure el Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Per qualsevol consulta que puguin tenir poden contactar amb el seu gestor de nòmines habitual qui, junt l’equip jurídic laboral, tractarem de donar la millor resposta a la seves consultes.

Els seguirem informant a mesura que vagin sorgint novetats.

Cordialment.

Març 2020

Dep Laboral

Coronavirus mesures laborals a adoptar per lempresari.pdf

recomendaciones del Consell de Relacions Laborals deCatalunya sobre actuaciones vinculadas a situaciones que puedanproducirse por el efecto del coronavirus.pdf

www.suportempresa.com