Bonificacions autònoms després de l’estat d’alarma

La prestació extraordinària per cessament d’activitat, abonada per les Mútues als autònoms que en el seu dia la van sol·licitar, finalitza amb l’estat d’alarma aquest 30 de Juny.

El reial decret estableix dues opcions de “continuació” pels autònoms que la van sol·licitar. Anticipem ja que la opinió del despatx és que, en la majoria de casos amb una certa reactivació de la activitat, la primera opció és la recomanable.

Primera opció.

 • No pagar (0%) la quota d’autònom de juliol
 • Pagar la mitat (50%) de la quota d’autònom d’agost
 • Pagar el 75% de la quota d’autònom de setembre
 • Podrà facturar sense cap limitació
 • En aquests moments el legislador no ha deixat clar si aquesta opció s’aplica automàticament per les persones que havien demanat anteriorment el cessament d’activitat o si cal fer expressament el tràmit.

Segona opció.

 • Tornar a demanar una nova prestació per cessament d’activitat pels mesos de juliol, agost i setembre. En aquesta segona opció segur que cal fer expressament el tràmit.
 • Si aquest tràmit el realitzem nosaltres comporta honoraris.
 • Hi ha una sèrie de condicionants molt restrictius:
 • Cal una antiguitat mínima de 12 mesos en el règim d’autònoms.
 • Caldrà pagar complertes les quotes de juliol, agost i setembre i posteriorment demanar-ne la devolució.
 • No es podrà facturar més del 25% del que es va facturar el 3rt de l’any passat
 • Ni es podrà tenir un benefici net superior a 5.818,752€ durat aquest 3r trimestre.
 • Pot haver-hi comprovació posterior i haver de reintegrar si no es compleixen tots els requisits.
 • Com dèiem, aquesta opció és delicada i només pot tenir sentit en casos d’activitat del tot paralitzada.


www.suportempresa.com