Situació de les noves prestacions de la Seguretat Social per cessament d’activitat dels autònoms a 01/06/2023

El Real Decret 11/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat, així com l’exempció en les cotitzacions pels treballadors que fins ara han percebut alguna modalitat de prestació.

1) EXEMPCIÓ EN LES COTITZACIONS

Tots els autònoms que estaven percebent alguna de les prestacions per cessament de l’activitat de les previstes als articles 6 i 7 del Real Decret 2/2021 (és a dir les prestacions per ingressos baixos i les prestacions compatibles amb l’activitat) tindran dret a les següents exempcions en les seves cotitzacions:

a) 90% de les cotitzacions del mes de juny
b) 75% de les cotitzacions del mes de juliol
c) 50% de les cotitzacions del mes d’agost
d) 25% de les cotitzacions del mes de setembre

Per poder aplicar aquestes exempcions cal mantenir l’alta fins el 30/09/2021.

Aquestes exempcions son incompatibles amb la percepció de qualsevol prestació per cessament d’activitat.

Aquestes exempcions s’aplicaran d’ofici per part de la Seguretat Social.

 

2) PRESTACIONS PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació.

A) PRESTACIÓ COMPATIBLE AMB L’ACTIVITAT – ARTICLE 7

Requisits:

  • Reducció de la facturació al SEGON I AL TERCER TRIMESTRE 2021 de mes d’un 50% en relació al SEGON I AL TERCER TRIMESTRE 2019.
  • No obtenir al SEGON I AL TERCER TRIMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors a 7.980€.

S’ha de demanar fins el 21/06 màxim, si es vol tenir dret a cobrar-la amb efectes 01/06. Si es demana mes tard els efectes seran des de la sol·licitud.

La quantia de la prestació es el 70% de la base de cotització.

La prestació es podrà cobrar com a màxim fins el 30/09/2021

Mentre es percep la prestació l’autònom ha d’ingressar les cotitzacions mensuals i la mútua li abonarà al treballador l’import de les cotitzacions per contingències comuns més la prestació corresponent.

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena si es compleixen dues condicions:

a) els ingressos nets per compte propi més els ingressos per compte aliena no poden superar 2,2 el SMI.
b) els ingressos per compte aliena no poden superar 1,25 el SMI.

B) PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT – ARTICLE 6

Cal estar donat d’alta abans del 01/06/2021.

Si ja està cobrant una prestació per aquest motiu no cal tornar-la a demanar, aquesta l’haurà de demanar l’autònom al que li tanquin l’activitat a partir del 01/06 degut a una resolució administrativa.

S’ha de demanar en els 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de tancament.

La quantia de la prestació es el 70% de la base de cotització mínima.

La prestació es cobra fins el darrer dia del mes en que s’aixequi la suspensió (o fins el 30/09 si s’arriba abans a aquesta data).

Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins el darrer dia del mes següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 30/09 si aquesta data es anterior).

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre i quan els ingressos per compte aliena no superin 1,25 el SMI.

La prestació es incompatible amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’ha vist afectada pel tancament.

C) PRESTACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS – ARTICLE 8

Destinada a aquells autònoms que estaven percebent les prestacions per cessament d’activitat compatibles amb l’activitat o per ingressos baixos (articles 6 i 7 del Real Decret 2/2021) i que no poden demanar la prestacions compatible amb l’activitat de l’article 7 d’aquest Real Decret, i que compleixen els següents requisits:

  • Estar donats d’alta abans del 01/04/2020.
  • Ingressos (facturació) SEGON I TERCER TRIMESTRE 2021 inferiors als ingressos del PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.
  • No obtenir al SEGON I TERCER TRIMESTRE 2021 uns rendiments nets (beneficis) superiors a 6.650€.

S’ha de demanar fins el 21/06 màxim.

La quantia de la prestació es el 50% de la base de cotització mínima.

La prestació es podrà cobrar com a màxim fins el 30/09/2021.

Mentre es cobra la prestació no es paguen les quotes dels autònoms (fins el darrer dia del mes següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 30/09 si aquesta data es anterior).

La prestació es compatible amb el treball per compte aliena sempre i quan els ingressos per compte aliena no superin 1,25 el SMI.

La prestació es incompatible amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

 

Si considera que es pot trobar entre els possibles beneficiaris d’alguna d’aquestes prestacions posi’s en contacte amb RCM Suport Empresa per preparar les dades per tal de poder sol·licitar la prestació dins del termini establert, tot i que en aquests moments, les mútues encara no han habilitat els formularis pertinents.