Canvis significatius en la cotització dels estudiants i els becaris que realitzin pràctiques en empreses

La Disposició Addicional 52ª de la Llei General de la Seguretat Social introduirà canvis significatius en la cotització dels estudiants i els becaris que realitzin pràctiques en empreses a partir de 01 de gener de 2024.

Fins ara, quan aquestes pràctiques eren no remunerades ( l’estudiant no rebia cap contraprestació per part de l’empresa ), no calia donar-los d’alta a la Seguretat Social. A partir de l’u de gener de 2024, els alumnes universitaris i de FP que iniciïn el seu conveni de pràctiques amb l’empresa, restaran obligats a donar-se d’alta a la Seguretat Social, tant si les pràctiques són retribuïdes com si no ho són.

Les pràctiques en concret seran les realitzades per alumnes universitaris destinades a la obtenció de títols de grau, màster i doctorat i per alumnes de FP, sempre que les pràctiques no es prestin en règim de FP intensiva.

Si les pràctiques són no remunerades, serà responsable de l’alta i la cotització l’empresa on es prestin aquelles, excepte que el conveni subscrit amb el centre formatiu disposi que aquestes obligacions recauran sobre el propi centre. En cas que les pràctiques siguin remunerades, l’alta i la cotització seran a càrrec de l’empresa en qualsevol cas.

En cas que les pràctiques siguin no remunerades, es cotitzarà en funció de cada dia de pràctica realitzat, presentant-se una liquidació en aquest sentit amb periodicitat trimestral.

Els estudiants que realitzin pràctiques no remunerades no tindran dret a prestacions per malaltia comuna, atur, FOGASA, ni formació professional.

En conseqüència, si la seva empresa concerta un conveni amb algun centre formatiu a partir de 01/01/2024 que comporti que un estudiant universitari o de FP desenvolupi les pràctiques en algun dels seus centres de treball, ens ho haurà de comunicar prèviament, ja siguin les pràctiques remunerades o no.

Per qualsevol dubte al respecte podeu contactar amb el vostre gestor de nòmines.