Formulari ETE Banc d’Espanya, certs moviments de capitals a l’estranger

Aquesta declaració està obligat a presentar-la tota persona física o jurídica resident a Espanya que posseeixi actius i passius a l’estranger i/o hagi realitzat transaccions econòmiques amb no residents, sempre que la suma d’aquests actius i passius o la suma de les transaccions realitzades superin el milió d’euros l’any anterior.

S’ha de presentar anualment (fins al 20 de gener de l’any següent), si l’import de les transaccions és inferior a 100 milions d’euros. A més, si l’import d’aquestes transaccions és inferior a 50 milions d’euros, es presentarà una declaració anual resumida.

Si l’import de les transaccions és superior la periodicitat serà trimestral o mensual

Respecte a la forma de presentació, el citat formulari ha de remetre’s al Departament d’Estadística del Banc d’Espanya, per mitjans telemàtics amb signatura digital

Per a conèixer la freqüència de la declaració per a un any en concret, han de realitzar-se els següents càlculs:
•    Suma dels cobraments i els pagaments de totes les operacions realitzades l’any anterior amb no residents.
•    Suma dels saldos d’actius o passius enfront de l’exterior a 31 de desembre de l’any anterior(saldos bancaris, prestecs, saldos de clients, de proveidors…)

Pot localitzar un senzill formulari en la seu electrònica del Banc d’Espanya, on haurà d’informar l’import dels cobraments i el de pagaments efectuats a no residents

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/Presentacion_po_31e444328b15831.html
Columna de la dreta: Formulario para la declaración anual resumida (Versión actualizada a noviembre 2019)   (1 MB)