Inicio Fase 1 Área Metropolitana

Inicio Fase 1 Área Metropolitana

A partir del 25 de maig de 2020, l’Àrea Metropolitana de Barcelona entrarà a l’anomenada Fase I del projecte de desescalada, el que comportarà alguns canvis importants, a nivell laboral i social, que els poden ser d’interès. A continuació els resumim els aspectes més significatius i els adjuntem el contingut íntegre de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

 

Mesures d’higiene en l’àmbit laboral

 

 • Les empreses facilitaran a tots els treballadors gels hidroalcohòlics o desinfectants o, en el seu defecte, aigua i sabó, de manera permanent per a la neteja de mans.
 • Quan no pugui garantir-se la distància interpersonal de seguretat de dos metres, es proporcionaran mascaretes i altres equips de protecció individual ( en endavant EPIs ) necessaris per a garantir la seguretat de la salut de les persones. S’haurà d’informar als treballadors perquè en facin un ús adequat.
 • Es procurarà que la disposició dels llocs de treball, l’organització de torns i la resta de condicions de treball garantitzin una distància mínima de 2 metres entre persones, inclús en les zones comunes com vestuaris i lavabos.
 • S’hauran de realitzar els ajustos dels horaris dels treballadors per tal d’evitar el risc de coincidència massiva de persones en el centre de treball.
 • L’empresari garantirà les mesures de neteja i desinfecció del centre de treball, d’acord amb el procediment establert en l’article 6 de l’Ordre que regula la Fase I.

 

 

Mesures de mobilitat

 

 • Es podrà circular lliurement per tota l’àrea sanitària on es mantingui el domicili, mantenint la distància de seguretat de 2 metres. En cas de reunions, es permetran les que no superin les 10 persones que no siguin convivents entre si. A continuació els recordem l’àmbit territorial de les diferents regions sanitàries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

 

 1. a)Àmbit Metropolità Nord: Comprèn els municipis del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
 2. b)Àmbit Metropolità Sud: Comprèn els municipis del Barcelonès Sud, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf.
 3. c)Barcelona ciutat: Comprèn tots els districtes de la ciutat de Barcelona: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí,         Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.

 

 

Obertura d’establiments comercials i prestacions de serveis

 

 • Sense canvis respecte l’actualitat. Es poden mantenir oberts els locals que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent-se acotar la superfície de venda en cas d’establiments amb una superfície superior per tal que no superin aquest llindar.
 • L’aforament dels locals no podrà superar el 30 % del permès ( incloent els propis treballadors ), havent de garantir, en tot moment, una distància interpersonal de dos metres com a mínim. En cas de locals que no sigui possible mantenir aquesta separació, únicament es permetrà la presència d’un client a l’interior. S’haurà d’exposar al públic, en un lloc visible, l’aforament màxim permès.
 • S’hauran d’establir horaris d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys que, preferiblement, haurà de coincidir amb les franges horàries reservades per aquest col·lectiu.
 • En el cas de concessionaris de vehicles, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes, podran obrir al públic, amb cità prèvia, amb independència de la seva superfície de venda.
 • Els establiments de Loteries de l’Estat podran reobrir, a excepció d’aquells que es trobin ubicats en centres comercials que no tinguin un accés independent des de la via pública.
 • Els establiments i locals que obrin al públic hauran d’establir les mesures d’higiene que preveu l’article 11 de l’Ordre que regula la Fase I.
 • La distància entre venedor i client serà d’almenys un metre quan es disposi d’elements de protecció o barrera i de dos metres si no es compta amb aquests elements. En cas d’activitats, com les perruqueries, que no puguin mantenir aquesta distància, s’utilitzaran EPIs tant per la persona treballadora com pel client que assegurin una protecció adequada.
 • S’haurà de senyalitzar adequadament a l’interior dels locals la distància interpersonal de dos metres. Un mateix treballador no podrà atendre a més d’un client simultàniament.
 • Els establiments posaran a disposició dels clients gel hidroalcohòlic o desinfectant a l’entrada del local.
 • Els locals amb superfície superior a 400 metres podran habilitar una zona d’espera a l’interior dels establiments, addicional als 400 metres quadrats, sempre que es compleixin les mesures d’higiene i distanciament.
 • S’autoritzen les campanyes de rebaixes i promocions, sempre i quan s’evitin les aglomeracions que puguin comprometre el distanciament interpersonal i la resta de mesures de prevenció establertes anteriorment.

 

Obertura de terrasses als establiments d’hostaleria

 

 • Els bars i restaurants podran reobrir al públic les terrasses a l’aire lliure amb un màxim del 50 % de taules en relació a les autoritzades en la corresponent llicència d’activitats. La distància entre taules serà com a mínim de dos metres. Cada taula no podrà ser ocupada per més de 10 persones.
 • L’establiment haurà d’adoptar les mesures d’higiene i prevenció que disposa l’article 16 de l’Ordre que regula la Fase I.

 

 

Obertura de centres d’ensenyament

 

 • Els centres d’ensenyament, incloses universitats, podran obrir per a la seva desinfecció, condicionament i tasques administratives, garantint, en tot cas, una distància de 2 metres i la resta de mesures d’higiene i prevenció que estableix l’article 19 de l’Ordre que regula la Fase I.

 

Obertura de locals on es desenvolupin actes i espectacles culturals

 

 • Els teatres i altres locals on es realitzin actes o espectacles culturals podran reobrir amb un aforament màxim d’un terç del total, no podent superar, en tot cas, les 30 persones si es realitzen en locals tancats o 200 persones si es fan a l’aire lliure.
 • Aquesta obertura no serà d’aplicació als cinemes, que hauran d’esperar a la Fase II per procedir a la seva reobertura.

 

Obertura d’hotels i allotjaments turístics

 

 • Els hotels i allotjaments turístics podran reobrir però als menjadors i cafeteries els seran d’aplicació les mesures establertes per als establiments d’hostaleria.
 • Les zones comunes romandran tancades. Així mateix no estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’events i altres espais similars. Les zones tancades hauran d’estar convenientment senyalitzades.
 • S’hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció que preveuen els articles 45 i 46 de l’Ordre que regula la Fase I.

 

Obres de reformes i construcció

 

 • S’aixequen les restriccions en les intervencions d’obres de reforma, rehabilitació i construcció en edificis existents, de manera que es pugui garantir les mesures d’higiene i distància mínima de seguretat entre persones de dos metres com a mínim.


www.suportempresa.com