Baixa el tipus d’interès dels ajornaments Seguretat Social

El passat dia 31 de desembre de 2020, es va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

Dins de les mesures que conté l’esmentat text legal, es troba la possibilitat que les empreses i els treballadors autònoms puguin sol·licitar ajornaments de les quotes a pagar a la Seguretat Social en condicions més favorables que les establertes en la normativa general.

Els adjuntem un breu extracte de les particularitats i condicions per accedir a aquests ajornaments:

  1. Les empreses podran ajornar les quotes a pagar a la Seguretat Social meritades durant els mesos de desembre de 2020 a febrer de 2021, ambdós inclosos.
  2. En els cas d’autònoms les quotes dels mesos de gener a març de 2021.
  3. El tipus d’interès serà del 0,50% enlloc del 3,75% habitual.
  4. L’ajornament es concedirà en un termini d’amortització de 4 mesos per cada quota ajornada, sense que el total pugui excedir de 12 mensualitats.
  5. Només ho podran sol·licitar aquelles empreses que no tinguin cap altre ajornament de quotes a la Seguretat Social en vigor.

Les sol·licituds s’hauran de formular dins dels 10 primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés. Per tant, en cas que desitgin acollir-se a aquests ajornaments, ens ho haurien de comunicar abans del dia 10 de cada mes.

Per qualsevol dubte al respecte quedem a la seva disposició.