Vaga divendres 18 octubre

El proper divendres 18 d’octubre està convocada una vaga, per la qual cosa els facilitem l’afectació a la retribució salarial:

a)      Treballadors que secundin la vaga: L’exercici del dret de vaga comporta la pèrdua de retribució corresponent al període de durada. A més del sou diari afecta també a les parts proporcionals de pagues extres.

b)     Treballadors que no secundin la vaga: la nòmina dels treballadors que no han participat continua sense canvis.


Es manté el dret a sou en els casos d’aturada d’empresa aliena, és a dir que si el treballador pretén treballar però l’empresa a la que està destinat està tancada, cobrarà el dia, afectarà a instal·ladors, manteniment, etc. que fan la seva feina dins d’una altre empresa.

Es manté el dret a sou si els treballadors no poden arribar al lloc de treball per la vaga dels serveis públics de transport, sempre que es pugui demostrar la impossibilitat i que aquest sigui el mitja habitual per accedir a la feina.

L’empresa voluntàriament pot optar per l’abonament del sou als treballadors tot i que aquests hagin secundat la vaga.

Pel que fa als serveis mínims, adjuntem l’ordre de la Generalitat de Catalunya que regula els serveis essencials que s’han de prestar.

Si s’ha de descomptar el dia, ens poden fer arribar la relació de treballadors afectats per tenir-ho en compte a la nòmina.

www.suportempresa.com