ERTO per causes econòmiques

Molts de vostès ens estant contactant interessats en posar en marxa un Expedient de Regulació Temporal d’ocupació – ERTO-.

Aquest matí ha sortit ja el R.D. 8/2020, de mides urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. En aquest Reial Decret es regula ja finalment la manera de procedir pel que fa als ERTO’s, tant de Força major com per Causes Econòmiques, Productives, Tècniques o Organitzatives causades pel COVID- 19.

ERTO per causes econòmiques, productives, tècniques o organitzatives causades pel COVID- 19:

  • es donarà quan l’ERTO no es pugui inserir en la figura de la força major.
  • S’han retallat els terminis del procediment si bé, si no es compte amb delegat de personal o representació sindical el haver de designar una comissió ad hoc representativa dels treballadors allarga el procés.

Procediment:

  • 5 dies per a constituir la comissió negociadora en cas de no tenir representació legal: bé conformada pels sindicats més representatius, bé per comissió ‘ad hoc’ 3 treballadors de l’empresa.
  • 7 dies per al període de consultes.
  • 7 dies per a l’Informe de la Inspecció de treball.

Exoneració de les quotes de cotització empresarial als ERTO’s per força major:

  • Menys de 50 treballadors: 100% quota.
  • Més de 50 treballadors: 75% de la quota.
  • El període s’entendrà cotitzat per la persona treballadora.
  • L’exoneració de quotes s’aplicarà per la TGSS prèvia comunicació de l’empresari amb els treballadors suspesos o reduïts de jornada.

La consolidació d’aquesta exoneració estarà vinculada a que l’empresa mantingui el nivell d’ocupació durant els 6 mesos posteriors a la reanudació de l’activitat, de lo contrari, s’haurà d’abonar encara que sigui a posteriori.

La prestació per atur causada per l’ERTO per força major no consumirà l’atur dels treballadors, i podran accedir totes les persones treballadores encara que no tinguessin el període de carència necessari.

El procediment d’accés a la desocupació serà el mateix que ERTO per causes econòmiques fins a la data.

Els treballadors fixos discontinus que hagin vist finalitzada la seva activitat, podran descomptar aquest període si l’any anterior en aquest període consta com treballat o si és nou, per la resta de la plantilla.

Molts de vostès ja ens han informat del seu interès en aplicar alguna d’aquestes mesures. Ens anirem posant en contacte amb cadascú de vostès per tal d’indicar-los la documentació que ens han de fer arribar i la manera de procedir.

www.suportempresa.com