Ajornament Quotes Segureta Social

A continuació els informem sobre la sol·licitud d’ajornament de les quotes de la seguretat social a sol·licitar amb caràcter immediat per part d’empreses i autònoms.

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL -AMB TIPUS D’INTERÈS DEL 0,50%  els TERMINIS INMEDIATS son els següents:

EMPRESES

 

Quotes de març a ingressar a Abril, termini de sol·licitud fins el 10 d’abril ( cal recordar que l’aplaçament no inclou l’aportació dels treballadors, ni les quotes d’accident de treball ni malaltia professional que es tindran que ingressar en termini, i en cas de ser necessari presentar garantia o aval).
 
A més, es podrà exigir un pagament acompte de fins a un 33 % de la quota ajornable com a requisit previ a la concessió de l’ajornament. Cada Administració podrà establir un percentatge o altre discrecionalment.


AUTÒNOMS

 

Quotes d’Abril a ingressar a Abril, termini de sol·licitud fins el 10 d’Abril. Més endavant es podran demanar les de maig i juny.


Observacions tant per empreses com per autònoms:

 

  • El tipus d’interès que se aplicarà, tant a les empreses com als autònoms serà del 0,50% i es podran aplaçar els mesos d’abril, maig i juny.
  • Perquè sigui reconegut l’ajornament, l’empresa no pot tenir deute per un període anterior ni tenir ajornament anterior, en aquests casos es tramitarà i resoldrà per procediment general amb tipus interès de demora normal.
  • **Les quotes de les empreses d’abril, maig i juny d’abril 2020 es podran també ajornar també, però es farà en el moment que correspongui.
  • **Les quotes de maig i juny de 2020 es podran ajornar també, però es farà en el moment que correspongui.
  • *** IMPORTANT EMPRESES: L’AJORNAMENT CORRESPONENT A LES QUOTES DE MARÇ 2020 ES POT SOL·LICITAR FINS EL 10 D’ABRIL.
  • ***IMPORTANT AUTÒNOMS: EL TERMINI PER SOL·LICITAR L’AJORNAMENT DE LES QUOTES D’ABRIL  TAMBÉ FINALITZA EL 10 DE D’ABRIL.

 
CAL QUE ENS INDIQUIN AMB CARÀCTER IMMEDIAT SI ESTAN INTERESSATS EN AJORNAR LA CORRESPONENT QUOTA. Aquest servei té un preu de 75€.

 

El RD-Llei 11/2020 de 31 de març de 2020 també contempla la possibilitat de demanar moratòria de les quotes de la seguretat social, però com que això s’ha de fer a partir del mes vinent, els passarem properament, una altre circular especificant la manera de procedir cara la moratòria. Està pendent que el Ministeri de Treball aprovi una Ordre Ministerial que determini els requisits que les empreses i autònoms han de complir per poder-s’hi acollir.

PD. La TGSS hores d’ara encara no té habilitada la plataforma del Sistema RED per poder demanar l’ajornament. Esperem la posin en marxa amb caràcter immediat.

 

www.suportempresa.com